Leveringsvoorwaarden

Voorwaarden van onze opleidingen

§ 1.

 1. De opleidingen worden georganiseerd door Architecture Center Ltd, een bedrijf dat is gevestigd op het volgende adres: Dept 964, 601 International House, 223 Regent Street, London W1B 2QD, United Kingdom.
 2. Het adres uit par. 1 punt 1 is tevens ons correspondentieadres.
 3. Architecture Center Ltd is verplicht om iedereen die zich inschrijft voor een opleiding daadwerkelijk workshops aan te bieden zoals beschreven in het bestellingsformulier.
 4. Wijzigingen van de opleidingsworkshops en het tijdschema vergen een schriftelijke kennisgeving – anders zijn deze niet geldig.
 5. De opleidingen worden aangeboden mits:
  • verzending van een ingevuld bestellingsformulier via www.architecture-center.com;
  • tijdige betaling, zoals vermeld in § 3.

§ 2.

 1. In ruil voor de opleiding ontvangt Architecture Center Ltd de vergoeding die is vastgelegd in de bestelling.
 2. De vergoeding wordt vóór de opleiding uitbetaald op basis van een factuur van Architecture Center Ltd.
 3. De factuur voor de opleiding wordt verzonden naar het e-mailadres van de deelnemer, zoals aangegeven in de bestelling. Bij deze factuur wordt een betalingsaanwijzing gevoegd.
 4. Bovenop de totale nettoprijs wordt er BTW aangerekend volgens de geldende voorschriften dienaangaande.
 5. De bestellende partij dient het te betalen bedrag over te maken op het bankrekeningnummer dat wordt vermeld op de factuur.
 6. Het opleidingsmateriaal en de examenvouchers worden pas ter beschikking gesteld wanneer de bestellende partij alle tegoeden i.v.m. zijn bestelling heeft voldaan.

§ 3.

 1. 1. Architecture Center Ltd is verplicht om:
  • te zorgen voor een gekwalificeerde specialist die de opleidingsworkshops zal leiden;
  • de opleiding aan te bieden volgens het gefactureerde opleidingsprogramma;
  • de vereiste opleidingsruimte ter beschikking te stellen;
 2. Architecture Center Ltd is niet aansprakelijk voor de daadwerkelijke aanwezigheid van de deelnemers. Ongeacht de aanwezigheid van de ingeschreven deelnemers zal de Architecture Center-specialist de opleidingsworkshops leiden volgens het programma. Als er geen of slechts een aantal van de ingeschreven deelnemers aanwezig zijn, dan is dat geen reden om de vergoeding van Architecture Center Ltd te verlagen of om voor de afwezigen bijkomende gratis opleidingsworkshops te organiseren wanneer de specialist bereid was om de workshops op de overeengekomen datum te organiseren.

§ 4. Copyright

 1. Al het cursusmateriaal en de scripts die tijdens de opleidingsworkshops ter beschikking worden gesteld behoren uitsluitend toe aan Architecture Center Ltd en zijn auteursrechtelijk beschermd volgens de wetgeving inzake intellectuele eigendom. In dat verband is de bestellende partij verplicht om alle volgende handelingen achterweg te laten:
  • aanpassing, bijwerking, wijziging, samenvoegen of vertalen van het opleidingsmateriaal c.q. afgeleide werkzaamheden op basis ervan;
  • uitlenen, verkopen of anderszins overdragen van het opleidingsmateriaal aan derden;
  • kopiëren of anderszins vermenigvuldigen van het opleidingsmateriaal zonder daarvoor de schriftelijke goedkeuring van Architecture Center Ltd te hebben gekregen;
  • The Open Group®, TOGAF®, ArchiMate® en IT4IT™ zijn gedeponeerde handelsmerken van The Open Group®;
  • COBIT® en COBIT® 5 zijn gedeponeerde handelsmerken van Information Systems Audit and Control Association® (ISACA®);
  • het opleidingsmateriaal wordt voorbereid op basis van de meest recente versie van het TOGAF®-, ArchiMate®- en IT4IT™-cursusmateriaal en behoort tot de eigendom van The Open Group®.

§ 5.

 1. De bestellende partij mag zijn deelname aan de opleiding opzeggen binnen een periode van 21 werkdagen vóór het begin ervan. Als de deelname daarna wordt opgezegd, dan is de bestellende partij verplicht om 100 % in te staan voor de kostprijs van zijn bestelling.
 2. De bestellende partij mag de opleidingsdatum binnen 14 werkdagen vóór het begin ervan wijzigen op de website www.architecture-center.com. In dat geval is de bestellende partij verplicht om in te staan voor alle kosten en uitgaven van Architecture Center in verband met de voorbereiding van de opleiding.
 3. Opzeggingen van opleidingsworkshops vergen een schriftelijke kennisgeving en moeten worden verzonden naar het adres van Architecture Center Ltd, zoals vermeld in de voorwaarden, par. 1 punt 2.
 4. De bestellende partij mag iemand anders aanduiden die in de plaats van de ingeschrevene aan de opleiding zal deelnemen. In dat geval dient de bestellende partij Architecture Center Ltd daarvan via e-mail op de hoogte te stellen op het adres help@architecture-center.com.
 5. Afzeggingen of wijzigingen van de workshopdata mogen ook worden verricht door een in de bestelling vermelde vertegenwoordiger.

§ 6.

 1. Architecture Center Ltd behoudt zich het recht voor om de opleidingsdatum te wijzigen zonder daarvoor een reden op te geven.
 2. Architecture Center Ltd behoudt zich het recht voor om zowel vóór als tijdens de opleiding een andere specialist aan te stellen, zonder daarvoor een reden op te geven.

§ 7.

 1. De bestellende partij heeft het recht om binnen veertien werkdagen na afloop van de opleiding klachten over de opleiding in te dienen.
 2. Klachten betreffende de opleidingen mogen binnen veertien dagen na afloop van de opleiding worden ingediend via een aangetekend schrijven t.a.v. Architecture Center Ltd, zoals vermeld in deze voorwaarden (par. 1 punt 2).
 3. Klachten dienen de volgende gegevens te bevatten:
  • naam/voor- en achternaam van de bestellende partij;
  • adres van de vestigings- of woonplaats van de bestellende partij;
  • inhoud van de klacht (naam van de diensten, datum en plaats enz.);
  • inhoudelijke motivering en formele klachten;
  • wat de bestellende partij verwacht van Architecture Center Ltd.
 4. Klachten worden behandeld binnen een periode van veertien werkdagen nadat Architecture Center Ltd de informatie over de onregelmatigheden heeft ontvangen – ingeval er bijkomende aangelegenheden moeten worden opgehelderd, dan kan deze behandelingstijd worden verlengd.
 5. Architecture Center Ltd behoudt zich het recht voor om klachten onbehandeld te laten wanneer de klacht is ingediend na de termijn uit par. 6 punt 1 of wanneer deze voortvloeit uit onkunde betreffende deze voorwaarden.

§ 8.

Deze voorwaarden zijn van toepassing van 20 september 2013 totdat zij door Architecture Center Ltd worden opgezegd of gewijzigd.

Architecture Center

Architecture Center biedt consultancy en opleidingsdiensten aan betreffende enterprise-architectuur, bedrijfsprocesbeheer en IT-systeemintegratie.

Architecture Center is een merk van Advised Skills Ltd.

© 2021 Advised Skills Ltd. Alle rechten voorbehouden. Architecture Center is een merk van Advised Skills Ltd.

Search