Gebruiksvoorwaarden

Website Reglement - Gebruiksvoorwaarden

1. Voorwaarden

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de naleving van de gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wetten en/of voorschriften en aanvaardt u tevens uw aansprakelijkheid in verband met het niet-naleven van plaatselijke wetten. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dan mag u geen gebruik maken van deze website. De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd.

2. Gebruik van uw licentie

 • Hiermee wordt u de toestemming gegeven om tijdelijk en voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik één exemplaar van het materiaal (informatie of software) te downloaden vanaf de website van Architecture Center Ltd. Hiermee wordt u een licentie gegeven en wordt geenszins de eigendom van dit materiaal aan u overgedragen – u heeft evenmin het recht om:
  • het materiaal aan te passen of te kopiëren;
  • het materiaal te gebruiken voor commerciële doeleinden of openbaar te maken (al dan niet voor commerciële doeleinden);
  • te proberen om de software van de website van Architecture Center Ltd te decompileren of te reverse engineeren;
  • auteursrechtelijke of enige andere eigendomsaanduidingen van het materiaal te verwijderen;
  • het materiaal over te dragen aan derden of het op enige wijze op een andere server te plaatsen.
 • Deze licentie loopt automatisch af ingeval u één van deze beperkende voorschriften schendt en kan te allen tijde worden beëindigd door Architecture Center Ltd. Wanneer u het material niet langer wilt doornemen of uw licentie is afgelopen, dan dient u het gedownloade materiaal dat in uw bezit is volledig te vernietigen, of het nu gaat om elektronisch of uitgeprint materiaal.

3. Vrijwaringsclausule

Het materiaal op de website van Architecture Center Ltd wordt aangeleverd in zijn feitelijke toestand. Architecture Center Ltd biedt generlei expliciete of impliciete garanties wat betreft het materiaal en wijst hierbij alle overige garanties af, ook wat betreft (zonder daartoe te zijn beperkt): impliciete guaranties of voorwaarden betreffende de verkoopbaarheid, de geschiktheid voor om het even welke doeleinden of het naleven van om het even welke auteursrechten c.q. andere rechten. Bovendien geeft Architecture Center Ltd evenmin garanties of indicaties betreffende de correctheid, de te verwachten resultaten of de betrouwbaarheid van het materiaal op zijn website c.q. garanties of indicaties die op enige andere wijze verband houden met dit materiaal dan wel materiaal op een andere website die verband houdt met deze website.

4. Restricties

Onder geen beding kan Architecture Center Ltd of één van zijn leveranciers aansprakelijk worden gesteld voor schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot schade in verband met het verlies van gegevens, winstderving of een onderbreking van bedrijfsactiviteiten) die het gevolg is van het gebruik van het materiaal op de website van Architecture Center Ltd c.q. van het onvermogen om daarvan gebruik te maken, ook wanneer Architecture Center Ltd of een wettelijk vertegenwoordiger van Architecture Center Ltd mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de kans op dergelijke schade. Aangezien de wetgeving in bepaalde landen geen restricties toelaten aangaande impliciete garanties of aansprakelijkheden in verband met gevolg- of bijkomstige schade, is het mogelijk dat deze restricties niet van toepassing zijn op u.

5. Revisies en errata

Het is mogelijk dat het materiaal op de website van Architecture Center Ltd technische vergissingen, schrijffouten of opnamefouten bevat. Architecture Center Ltd geeft geen garanties betreffende de correctheid, volledigheid of tijdsgebonden relevantie van het materiaal op zijn website. Architecture Center Ltd kan te allen tijde en zonder voorafgaande berichtgeving wijzigingen aanbrengen aan het materiaal op zijn website. Architecture Center Ltd garandeert echter niet dat het materiaal daadwerkelijk zal worden bijgewerkt.

6. Links

Architecture Center Ltd mag niet worden geacht alle websites te hebben nagekeken die verband houden met zijn eigen website en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites. Links naar andere websites betekenen niet dat Architecture Center Ltd de inhoud daarop onderschrijft. Het gebruik van dergelijke links is voor rekening van de gebruiker.

7. Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden

Architecture Center Ltd heeft het recht om de gebruiksvoorwaarden voor deze website te allen tijde aan te passen, zonder voorafgaande kennisgeving. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de naleving van de huidige versie van deze voorwaarden.

8. Toepasselijke wetgeving

Vorderingen in verband met de website van Architecture Center Ltd vallen onder de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk, ongeacht de regels betreffende de onderlinge strijdigheid van bepaalde wettelijke bepalingen. Reglement betreffende het websitegebruik.

Architecture Center

Architecture Center biedt consultancy en opleidingsdiensten aan betreffende enterprise-architectuur, bedrijfsprocesbeheer en IT-systeemintegratie.

Architecture Center is een merk van Advised Skills Ltd.

© 2021 Advised Skills Ltd. Alle rechten voorbehouden. Architecture Center is een merk van Advised Skills Ltd.

Search