Regulamin szkoleń

Regulamin świadczenia usług szkoleniowych

§ 1.

 1. Organizatorem usług szkoleniowych jest firma Architecture Center Ltd z siedzibą przy Dept 964, 601 International House, 223 Regent Street, London W1B 2QD, United Kingdom.
 2. Adres siedziby firmy Architecture Center Ltd wskazany w par. 1 pkt 1. jest jednocześnie adresem do korespondencji.
 3. Architecture Center Ltd zobowiązuje się przeprowadzić na rzecz Zamawiającego warsztaty szkoleniowe w zakresie określonym w formularzu zamówienia.
 4. Zmiana zakresu warsztatów szkoleniowych i harmonogramu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest:
  • a) wysłanie wypełnionego formularza zamówienia za pośrednictwem strony www.architecture-center.com;
  • b) terminowe uregulowanie płatności, o których mowa w §3.

§ 2.

 1. W zamian za przeprowadzenie szkolenia Architecture Center Ltd przysługuje wynagrodzenie określone w zamówieniu.
 2. Wynagrodzenie zostanie zapłacone na podstawie faktury wystawionej przez Architecture Center Ltd przed realizacją szkolenia.
 3. Faktura dotycząca płatności za szkolenie zostanie przesłana na adres e-mail Zamawiającego wskazany w zamówieniu. Do faktury zostanie dołączona instrukcja płatności.
 4. Do łącznej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
 6. Materiały szkoleniowe oraz vouchery egzaminacyjne nie zostaną udostępnione Zamawiającemu, dopóki nie dokona wszelkich opłat związanych z zamówieniem.

§ 3.

 1. Do obowiązków Architecture Center Ltd należy:
  • zapewnienie wykwalifikowanego specjalisty do przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych;
  • b) przeprowadzenie szkolenia zgodnie z zamówionym programem (providing the training course according invoiced training programme);
  • c) udostępnienie pomieszczeń w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych;
 2. Architecture Center Ltd nie odpowiada za obecność na szkoleniu uczestników wskazanych przez Zamawiającego. Specjalista Architecture Center Ltd przeprowadzi warsztaty szkoleniowe wg programu niezależnie od obecności uczestników wskazanych w zamówieniu. Nieobecność na szkoleniu wszystkich lub części uczestników nie stanowi podstawy do obniżenia wynagrodzenia Architecture Center Ltd lub przeprowadzenia dodatkowych, nieodpłatnych warsztatów szkoleniowych dla osób nieobecnych, jeżeli specjalista był gotów przeprowadzić warsztaty w umówionym terminie.

§ 4. Prawa autorskie

 1. 1. Wszelkie materiały i skrypty udostępnione przez Architecture Center Ltd w ramach realizacji warsztatów szkoleniowych znajdują się w wyłącznej dyspozycji Architecture Center Ltd i podlegają ochronie na podstawie przepisów o własności intelektualnej. W związku z tym Zamawiający zobowiązuje się nie wykonywać żadnych z niżej wymienionych działań:
  • modyfikacja, adaptacja, zmiana, łączenie lub tłumaczenie materiałów oraz tworzenie prac pochodnych na ich podstawie;
  • wypożyczanie, sprzedaż lub innego rodzaju przekazywanie materiałów szkoleniowych jakiejkolwiek stronie trzeciej;
  • kopiowanie lub jakiekolwiek powielanie materiałów bez pisemnej zgody Architecture Center Ltd;
  • The Open Group®, TOGAF®, ArchiMate® oraz IT4ITTM są zarejestrowanymi znakami handlowymi konsorcjum The Open Group®;
  • COBIT® oraz COBIT® 5 są zarejestrowanymi znakami handlowym organizacji Information Systems Audit and Control Association® (ISACA®);
  • materiały szkoleniowe są przygotowane na bazie obowiązujących wersji TOGAF®, ArchiMate® oraz IT4ITTM Courseware i prawo nich posiada konsorcjum The Open Group®.

§ 5.

 1. Zamawiający jest uprawniony do rezygnacji z udziału w zamówionym szkoleniu bez ponoszenia z tego tytułu żadnych kosztów, nie później niż na 21 dni roboczych przed dniem jego rozpoczęcia. Jeśli rezygnacja nastąpi w czasie krótszym niż na 21 dni roboczych przed rozpoczęciem zamówionego szkolenia, Zamawiający jest zobowiązany do poniesienia 100% kosztów określonych w zamówieniu.
 2. Zamawiający może zmienić termin szkolenia na inny dostępny na stronie www.architecture-center.com, nie później niż na 14 dni roboczych przed dniem jego rozpoczęcia. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów i wydatków poniesionych przez Architecture Center w związku z przygotowaniem szkolenia dla Zamawiającego.
 3. Informacja o odwołaniu warsztatów szkoleniowych wymaga formy pisemnej i powinna być skierowana na adres firmy Architecture Center Ltd wskazany w niniejszym regulaminie, par. 1 pkt 2,.
 4. Zamawiający jest uprawniony do wskazania innej osoby na miejsce uczestnika zgłoszonego w zamówieniu. W takim wypadku Zamawiający powiadomi o tym fakcie firmę Architecture Center Ltd mailem na adres office@architecture-center.com
 5. Do odwoływania lub zmian terminów warsztatów uprawniony jest reprezentant Zamawiającego wymieniony w złożonym zamówieniu.

§ 6.

 1. Architecture Center Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia bez podania przyczyny.
 2. Architecture Center Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany specjalisty bez podania przyczyny zarówno przed szkoleniem, jak i w jego trakcie.

§ 7.

 1. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług szkoleniowych w terminie czternastu dni roboczych od daty zakończenia szkolenia.
 2. Reklamacje usług szkoleniowych można zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na Architecture Center Ltd wskazany w niniejszym regulaminie, par. 1 pkt 2, najpóźniej w terminie czternastu dni od daty zakończenia szkolenia.
 3. 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  • nazwę/imię i nazwisko Zamawiającego;
  • adres siedziby/zamieszkania Zamawiającego;
  • przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji itp.);
  • uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji;
  • oczekiwania Zamawiającego wobec Architecture Center Ltd.
 4. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu czternastu dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez Architecture Center Ltd informacji o powstałej nieprawidłowości, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.
 5. Architecture Center Ltd zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w par. 6 pkt 1 lub jeśli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego regulaminu.

§ 8.

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20 września 2013 r. do odwołania lub ogłoszenia jego zmian przez Architecture Center Ltd.

Architecture Center

Architecture Center Ltd świadczy usługi w zakresie doradztwa i szkoleń w następujących obszarach: architektura korporacyjna, zarządzanie procesami biznesowymi oraz integracja systemów IT.

© 2021 Architecture Center Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search

Wyszukiwarka