Användarvillkor

Användningsvillkor för webbplatsen

1. Villkor

Genom att besöka denna webbplats accepterar du att följa dessa villkor för användning av webbplatsen, alla tillämpliga lagar och förordningar, och samtycker till att du är skyldig att följa gällande lokala lagar. Om du inte accepterar alla dessa villkor, får du inte använda eller komma åt denna webbplats. Material som ingår i denna webbplats är skyddat av tillämplig upphovsrätt och varumärkesrätt.

2. Användarlicens

Det är tillåtet att temporärt ladda ner en kopia av materialet (information eller programvara) på Architecture Center Ltd:s webbplats endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Detta innebär en beviljad licens och ingen överlåtelse av äganderätten och under denna licens får du inte:

  • modifiera eller kopiera materialet;
  • använda materialet för kommersiellt syfte eller för offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell);
  • försöka dekompilera eller dekonstruera någon programvara som finns på Architecture Center Ltd:s webbplats;
  • ta bort någon upphovsrätt eller annan äganderättsnotering från materialet; eller
  • överföra materialet till någon annan eller "spegla" materialet på någon annan server.

Denna licens upphör automatiskt om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan sägas upp av Architecture Center Ltd vid varje tidpunkt. Vid avslutande av visning av detta material eller vid uppsägning av denna licens måste du förstöra allt nedladdat material som finns i din ägo vare sig i elektroniskt eller tryckt format.

3. Ansvarsfriskrivning

Materialet på Architecture Center Ltd's webbplats tillhandahålls "som det ser ut". Architecture Center Ltd ger inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, och frånsäger sig härmed och förnekar alla andra garantier, inklusive utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång av immateriella rättigheter eller andra kränkningar av rättigheter. Vidare ger Architecture Center Ltd inga garantier eller gör några utfästelser om riktigheten, sannolikt resultat eller tillförlitligheten av användningen av materialet på sin webbplats på Internet eller på annat sätt som rör sådant material eller på webbplatser länkade till denna webbplats.

4. Begränsningar

Under inga omständigheter ska Architecture Center Ltd eller dess leverantörer vara ansvariga för eventuella skador (inklusive, utan begränsning, skador genom förlust av data eller vinst eller på grund av avbrott i verksamheten) till följd av användning eller oförmåga att använda materialet på Architecture Center Ltd:s webbplats, även om Architecture Center Ltd eller en auktoriserad representant för Architecture Center Ltd har muntligen eller skriftligen informerats om möjligheten till sådana skador. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller begränsningar av ansvar för följdskador eller indirekta skador, kan dessa begränsningar endast tillämpas i de fall de är giltiga.

5. Revideringar och Errata

Material som visas på Architecture Center Ltd:s hemsida kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Architecture Center Ltd garanterar inte att materialet på dess webbplats är korrekt, fullständigt eller aktuellt. Architecture Center Ltd kan vid varje tidpunkt göra ändringar i materialet på webbplatsen utan förvarning. Architecture Center Ltd gör dock inga åtaganden att uppdatera materialet.

6. Länkar

Architecture Center Ltd har inte granskat alla webbplatser som är kopplade till dess webbplats på Internet och ansvarar inte för innehållet i en sådan länkad webbplats. Införanet av en länk innebär inte att Architecture Center Ltd godkänner denna webbplats. Användning av en sådan läkad webbplats sker på användarens egen risk.

7. Ändring av användningsvillkor

Architecture Center Ltd kan vid varje tidpunkt revidera dessa användningsvillkor för sin webbplats utan förvarning. Genom att använda denna webbplats godkänner du att du är bunden av den aktuella versionen av dessa användningsvillkor.

8. Tillämplig lag

Eventuella tvister med anledning av Architecture Center Ltd:s webbplats ska regleras av Storbritanniens lagar utan hänsyn till deras konflikt med bestämmelserna.

Allmänna villkor som gäller för användning av en webbplats.

Architecture Center

Architecture Center tillhandahåller konsult- och utbildningstjänster inom följande områden: företagsarkitektur, affärsprocessledning och integration av IT-system.

Architecture Center är ett varumärke av Advised Skils Ltd.

© 2021 Advised Skills Ltd. Alla rättigheter reserverade. Architecture Center är ett varumärke av Advised Skils Ltd.

Search