Leveransvillkor

Villkor för tillhandahållande av utbildningstjänster

§ 1.

 1. Företaget Architecture Center Ltd med säte vid Dept 964, 601 International House, 223 Regent Street, London W1B 2QD, United Kingdom, är organisatör av utbildningstjänster.
 2. Architecture Center Ltds sätesadress som anges i 1 par. 1 pkt . är samtidigt dess postadress.
 3. Architecture Center Ltd åtar sig att genomföra workshops för Beställarens räkning i den omfattning som fastställs i beställningsformuläret.
 4. Ändring av omfattningen av workshops och schemat ska ske i skriftlig form för att vara giltig.
 5. För att kunna delta i utbildningen ska du:
  • skicka ett ifyllt beställningsformulär via webbplatsen www.architecture-center.com;
  • göra de betalningar som avses i 3 § i rätt tid.

§ 2.

 1. För genomförd utbildning har Architecture Center Ltd rätt att ta ut den avgift som anges i beställningen.
 2. Avgiften ska betalas med den faktura som utfärdas av Architecture Center Ltd innan utbildningen genomförs.
 3. Fakturan på utbildningsavgiften skickas till Beställarens e-postadress som anges i beställningen. Betalningsinstruktioner bifogas till fakturan.
 4. Moms ska läggas på det totala nettopriset enligt tillämplig lag.
 5. Beställaren åtar sig att betala via banköverföring till det bankkonto som anges på fakturan.
 6. Utbildningsmaterial och testvouchers får inte göras tillgängliga för Beställaren tills alla avgifter i samband med beställningen är erlagda.

§ 3.

 1. Architecture Center Ltds skyldigheter inkluderar:
  • att tillhandahålla en kvalificerad specialist som ska genomföra utbildningsworkshops;
  • att genomföra utbildning enligt beställt utbildningsprogram (providing the training course according invoiced training programme);
  • att tillhandahålla lokaler i den omfattning som behövs för att genomföra utbildningsworkshops.
 2. 2. Architecture Center Ltd ansvarar inte för att deltagare som anges av Beställaren är närvarande på utbildningen. Specialist från Architecture Center Ltd ska genomföra utbildningsworkshops enligt programmet oavsett om deltagare som anges i beställningen är närvarande. Frånvaron av alla eller en del av deltagarna i utbildningen utgör inte grunden för att minska avgiften för Architecture Center Ltd eller utföra ytterligare kostnadsfria utbildningsworkshops för frånvarande, om specialisten var redo att utföra workshops på den avtalade tiden.

§ 4. Upphovsrätt

 1. 1. Allt material och skript som görs tillgängliga av Architecture Center Ltd inom ramen för utbildningsworkshops står uteslutande under Architecture Center Ltds förfogande och ska skyddas i enlighet med bestämmelserna om immateriella rättigheter. Följaktligen åtar sig Beställaren att inte utföra något av följande:
  • modifiera, anpassa, ändra, kombinera eller översätta materialet eller skapa härledda verk baserade på det;
  • låna ut, sälja eller överlåta utbildningsmaterialet i annan form till någon tredje part;
  • kopiera eller reproducera materialet på något sätt utan skriftligt medgivande från Architecture Center Ltd;
  • The Open Group®, TOGAF® och ArchiMate® är registrerade varumärken som tillhör konsortiet The Open Group®;
  • utbildningsmaterial utarbetas baserat på gällande versioner av TOGAF® och ArchiMate® Courseware och konsortiet The Open Group® ska ha rätt att inneha det.

§ 5.

 1. Beställaren har rätt att avstå från att delta i den beställda utbildningen utan att ådra sig några kostnader i samband med det, dock senast 15 arbetsdagar innan utbildningen påbörjas. Om avståendet sker mindre än 15 arbetsdagar innan den beställda utbildningen påbörjas ska Beställaren vara skyldig att ådra sig 100% av de kostnader som anges i beställningen.
 2. Beställaren kan ändra utbildningens datum till ett annat som anges på www.architecture-center.com senast 14 arbetsdagar före utbildningens start. I detta fall är Beställaren skyldig att täcka alla kostnader och utgifter som betalats av Architecture Center i samband med utbildningsarrangemanget för Beställaren.
 3. Information om återkallade utbildningsworkshops ska ske skriftligen och bör riktas till Architecture Center Ltds adress som anges i dessa villkor, 1 par. 2 pkt,.
 4. Beställaren har rätt att ange en annan person i stället för deltagaren anmäld i beställningen. I detta fall ska Beställaren anmäla detta till Architecture Center Ltds adress office@architecture-center.com via e-post.
 5. Beställarens företrädare som anges i den inlämnade beställningen ska ha rätt att återkalla eller ändra datum för workshops.

§ 6. Ändring av datum och återkallande av utbildning

 1. Architecture Center Ltd förbehåller sig rätten att ändra datum för utbildningen utan att ange orsak.
 2. Architecture Center Ltd förbehåller sig rätten att ändra specialisten utan att ange orsak varken före eller under utbildningen.

§ 7.

 1. Beställaren har rätt att lämna klagomål gällande utbildningstjänster inom fjorton arbetsdagar efter slutförd utbildning.
 2. Klagomål gällande utbildningstjänster kan skickas i skriftlig form som rekommenderat brev till Architecture Center Ltds adress som anges i dessa villkor, 1 par. 2 pkt., senast inom fjorton dagar efter slutförd utbildning.
 3. Klagomålsanmälan ska innehålla:
  • Beställarens namn;
  • Beställarens sätesadress/ hemadress;
  • föremål för klagomålet (tjänstens namn, datum och plats för genomförande etc.);
  • innehållsmässig och formell motivering av klagomålet;
  • Beställarens förväntningar gentemot Architecture Center Ltd.
 4. Inlämnade klagomål kommer att hanteras senast inom fjorton arbetsdagar räknat från den dag då Architecture Center Ltd får information om oegentligheten och i de fall som kräver ytterligare förklarande insatser kan hanteringstiden förlängas.
 5. Architecture Center Ltd förbehåller sig rätten att lägga ner klagomålet utan att hantera det, om klagomålet lämnas in efter utgången av den tid som anges i 6 par. 1 pkt. eller om det är ett resultat av okunskap av dessa villkor.

§ 8.

1. Dessa villkor ska gälla fr.o.m. den 20 september 2013 tills vidare eller tills ändringar meddelas av Architecture Center Ltd.

Architecture Center

Architecture Center tillhandahåller konsult- och utbildningstjänster inom följande områden: företagsarkitektur, affärsprocessledning och integration av IT-system.

Architecture Center är ett varumärke av Advised Skils Ltd.

© 2021 Advised Skills Ltd. Alla rättigheter reserverade. Architecture Center är ett varumärke av Advised Skils Ltd.

Search